Najczęściej zadawane pytania/box]

Czy czas pracy na platformie zdalnego nauczania jest ściśle określony?

Czas pracy na platformie zdalnego nauczania nie jest ściśle określony. Częstotliwość oraz czas logowania się zależy od indywidualnych potrzeb i możliwości. Ważne jest terminowe wywiązywanie się z zadań określonych w harmonogramach pracy. Student/uczestnik kursu sam decyduje, czy będzie w tym celu często logował się na platformę, korzystając z materiałów lub kontaktując się z kolegami i prowadzącym, czy też będzie pracował przede wszystkim off-line, wchodząc tylko w celu pobrania materiałów i zwrotu wykonanych prac.

Czy jest możliwość zaliczenia ocen z innej uczelni?

Tak, istnieje taka możliwość. Po rozpoczęciu zajęć należy skontaktować się w tej sprawie bezpośrednio z poszczególnymi wykładowcami. To prowadzący podejmie decyzję, czy przepisze ocenę z innej uczelni.

Czy można rozpocząć naukę od wyższego semestru?

Tak, naukę można rozpocząć od wyższego semestru. W tym celu do Biura reorientacji i Rekrutacji należy dostarczyć podanie do Dziekana z prośbą o przyjęcie na wyższy semestr studiów wraz z kserokopią indeksu z poprzedniej uczelni.

Czy na studia II stopnia może zostać przyjęta każda osoba, niezależnie od ukończonego kierunku studiów I stopnia?

Tak. Każda osoba, która ukończyła studia wyższe i posiada tytuł licencjata, inżyniera lub magistra, może rozpocząć studia II stopnia, niezależnie od tego, jaki kierunek studiów ukończyła.

Czy osoby przebywające poza granicami Polski mogą studiować przez Internet?

Tak, osoby przebywające poza granicami Polski mogą studiować On-Line w Akademii Polonijnej. Zasady rekrutacji oraz studiowania są jednakowe dla osób przebywających w Polsce oraz poza jej granicami.

Czy studenci mogą ubiegać się o stypendium?

Studenci Akademii Polonijnej studiujący na platformie internetowej On-Line mogą ubiegać się o stypendium na takich samych zasadach jak inni studenci.

Jaki dyplom otrzymają absolwenci studiów?

W zależności od wybranych studiów, absolwenci otrzymują dyplom licencjata lub magistra, wydawany przez Akademię Polonijną w Częstochowie. Dyplomy wydawane są na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie.

Jakie warunki trzeba spełnić, by zostać studentem studiującym On-Line?

Każdy, kto chce zostać studentem, musi posiadać świadectwo maturalne lub dyplom wyższej uczelni (w zależności od wybranych studiów) oraz dostęp do komputera i Internetu. Podkreślamy, że konieczny jest dostęp do komputera i sieci). Warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywna decyzja Komisji Rekrutacyjnej podejmowana na podstawie kompletu złożonych dokumentów.