Organizacja studiów on-line na Akademii Polonijnej:

 1. Zajęcia odbywają się za pośrednictwem nowoczesnej platformy on-line.
 2. Student studiów on-line może uczestniczyć we wszystkich wykładach, ćwiczeniach, konsultacjach, warsztatach studiów niestacjonarnych.
 3. Studenci za pośrednictwem koordynatorów będą mieli możliwość zadawania pytań i komunikowania się z wykładowcami poprzez wideokonferencję, e-mail, czat i forum. Koordynator: Adam Polański, tel: 34 36 84 200, e-mail: online@ap.edu.pl
 4. Na platformie umieszczane będą przez wykładowców sylabusy, prezentacje PowerPoint oraz foldery z materiałami pomocniczymi.
 5. W ciągu pierwszego miesiąca nauki studenci będą zobowiązani do zapoznania się z sylabusami.
 6. W ciągu następnych 30 dni studenci będą zobowiązani do przygotowania pięciu stronicowej pracy:
  – założenia i cele przedmiotu – jedna strona;
  – podstawowe treści programowe w połączeniu z literaturą – dwie strony;
  – swoje spostrzeżenia na temat uzyskanych umiejętności praktycznych i teoretycznych z danego przedmiotu – dwie strony.
 7. Na podstawie podanego przez wykładowcę tematu, student będzie zobowiązany do przygotowania piętnastu stronicowego projektu, co będzie stanowić zaliczenie przedmiotu. Temat zostanie umieszczony na platformie przez koordynatora po podaniu go przez wykładowcę.
 8. Egzaminy odbywać się będą razem ze studentami niestacjonarnymi.
 9. Ocena z egzaminu stanowić będzie:
  – ocena z przygotowanego projektu;
  – ocena z obrony projektu;
  – sprawozdanie z uczestnictwa w zajęciach na platformie.
 10. Student na zaliczenie roku akademickiego musi zdobyć wymaganą liczbę punktów ECTS. Podstawą ukończenia studiów w systemie On-line jest napisanie i obrona pracy dyplomowej.
 11. Studia na Odległość reguluje Regulaminu Studiów Akademii Polonijnej. Dodatkowe postanowienia regulaminu wynikające m.in. ze specyfiki studiów przez Internet zostały określone w omówionych wyżej punktach.

Dziekan
Dr hab. Helena Burunowa, prof. AP